De wettelijk verplichte aanmaning

                                                                                 Naam debiteur 

Adres debiteur
Postcode en woonplaats debiteur

 

Plaats, datum

Geachte heer, mevrouw,


Uit onze administratie is gebleken dat onderstaande vordering nog niet door u betaald is.


Factuurnummer            Factuurdatum               Factuurbedrag


euze tussen A of B afhankelijk van het feit of U al dan niet b.t.w.- plichtig bent:


A. indien u niet b.t.w.-plichtig bent:

Mocht het verschuldigde niet binnen 14 dagen vanaf de dag nadat dit schrijven bij u is bezorgd in ons bezit zijn, wordt de vordering uit handen gegeven aan DC Incasso 2000IP en stellen wij u reeds nu voor alsdan -en voor zover nog nodig- in gebreke en delen wij u mede dat u direct na het verstrijken van deze termijn conform de wet incassokosten verschuldigd bent groot € (zie onder). Het bedrag van de incassokosten is verhoogd met b.t.w. daar wij de b.t.w. niet kunnen verrekenen en op grond van de wet de b.t.w. daarom voor uw rekening zal komen. Tevens maken wij aanspraak op de alsdan verschuldigde rente groot € ....


B. indien u b.t.w.-plichtig bent:

Mocht het verschuldigde niet binnen 14 dagen vanaf de dag nadat dit schrijven bij u is bezorgd, wordt de vordering uit handen gegeven aan DC Incasso 2000P  en stellen wij u reeds nu voor alsdan -en voor zover nog nodig- in gebreke en delen wij u mede dat u direct na het verstrijken van deze termijn conform de wet incassokosten verschuldigd bent groot € (zie onder). Tevens maken wij aanspraak op de alsdan verschuldigde rente groot € ....


Hoogachtend,

 

Onderstaande tabel geeft aan hoe de buitengerechtelijke incassokosten zijn opgebouwd, die bij de debiteur verhaald kunnen worden. 


Hoofdsom | Incassokosten
Over de eerste € 2.500,00 | 15% ( min. € 40,00)
Over de volgende € 2.500,00 | 10%>
Over de volgende € 5.000,00 | 5%
Over de volgende € 190.000,00 | 1%
Alles boven de € 200.000,00 | 0,5% ( max. € 6.775,00)